Algemene Voorwaarden

Let op: Door de maatregelen vanwege corona kunnen verzendingen naar bepaalde landen per post (tijdelijk) niet of met vertraging plaatshebben. In Nederland (Vlaanderen) en de grensstreken van omliggende landen kunnen we persoonlijk bezorgen. Neem telefonisch contact op voor de actuele informatie en de mogelijkheden.

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop via ArtWeb.shop / Galerie Gabriels. Hierna te noemen ArtWeb.shop. Koopt u een schilderij online, dan gaan wij er vanuit dat u op de hoogte bent van en instemt met deze voorwaarden die zowel voor u als koper als voor ons als verkoper zijn opgesteld.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
kalenderdag; een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 1. Algemeen
1.1  Onder ‘ArtWeb.shop’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan de webshop: www.artweb.shop.
1.2  Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ArtWeb.shop voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3  Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien ArtWeb.shop voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ArtWeb.shop erkend.
1.5  In het geval de Voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6  Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door en op ArtWeb.shop.
2.2  Voor het aanbod geldt altijd: verkocht voorbehouden. Het kan zijn dat iemand een schilderij koopt in de webshop, terwijl deze wordt verkocht in de gallery. De kans is klein, maar in dit geval is de koop in de webshop niet geldig en wordt het via de webshop betaalde bedrag teruggestort.
2.3  ArtWeb.shop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een (vermeende) ‘slechte koop’ of andere nadelige ontwikkeling en/of klachten achteraf. Daarvoor is consument/koper gewezen op de rechtmatig eigenaar van het schilderij. ArtWeb.shop zal daarin een zo goed mogelijke partij zijn om te bemiddelen, zal contactgegevens overleggen en gaat uit van een goede oplossing.
2.4  ArtWeb.shop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.5  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
2.6 De ondernemer sluit het herroepingsrecht, in verband met exclusiviteit van de producten, uitdrukkelijk uit. ArtWeb.shop levert producten die eenmalig, origineel en soms ook kwetsbaar zijn; het is daarom niet mogelijk om bestellingen te herroepen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1  ArtWeb.shop garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de bestelling niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.2  ArtWeb.shop is geen website waar handelsprijzen kunnen worden verwacht. De collectie omvat een zekere mate van exclusiviteit en dat maakt ook de prijs.

Artikel 4. Aflevering
4.1  ArtWeb.shop levert producten op bestelling. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij ArtWeb.shop bekende post/e-mailadres, na betaling van besteld product.
4.2  Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, vervalt het artikel en zijn de kosten voor rekening en risico van de afnemer; het betreft immers producten, die offline zijn gehaald en dan (tijdelijk) niet meer verkoopbaar zijn, terwijl potentiële kopers zich binnen de offline periode hadden kunnen melden.
4.3  Aan de leveringsplicht van ArtWeb.shop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ArtWeb.shop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

Artikel 5. Levertijd

5.1  Een door ArtWeb.shop opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van ArtWeb.shop zijn, waarna ArtWeb.shop zal trachten om binnen uiterlijk 7 dagen levering te doen plaatsvinden. Echter kan er geen enkel recht worden ontleend aan niet of te laat geleverde producten. Indien het artikel niet op voorraad is wordt de levering uitgesteld of gecanceld. Indien het artikel niet meer voorradig is, wordt de klant hierover geïnformeerd; ArtWeb.shop levert producten. De inzet is altijd om naar behoren te leveren. Het kan zijn dat een product eerder is verkocht.

Artikel 6. Garantie

6.1  ArtWeb.shop biedt geen garantie op geleverde producten, anders dan aangeven in de omschrijving op de webshop.
6.2  ArtWeb.shop is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken/producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken/producten.
6.3  ArtWeb.shop is niet aansprakelijk voor schade of ongelukken veroorzaakt door of met het (niet) geleverde product.

Artikel 7. Betaling

7.1  De betaling dient van te voren plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1  Op de geuite media (foto- en tekstmateriaal) is copyright van toepassing.

Artikel 9. Privacy

9.1  ArtWeb.shop respecteert de privacy van de online bezoekers en is met de webmaster de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door ArtWeb.shop niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in de privacyverklaring.
9.2  Informatie (aanmaken account) waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van ArtWeb.shop kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen ArtWeb.shop (en dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan de website te stimuleren en mogelijk te maken en om de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit te verbeteren. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van gerelateerde bedrijven van ArtWeb.shop. De afnemer geeft hier bij bestellen uit de webshop nadrukkelijk toestemming voor.
9.3  ArtWeb.shop verzamelt persoonlijke informatie over online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem te analyseren. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor ArtWeb.shop geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door ArtWeb.shop geleverde producten/ zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij ArtWeb.shop.
10.2  ArtWeb.shop kan geen informatie vertrekken over ‘haar’ leveranciers.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ArtWeb.shop is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ArtWeb.shop is een product voor de kunsthandel, in dit geval wordt deze website/webshop geëxploiteerd door Galerie Gabriels, developed by CSM.

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.